Obsah

Říjen

Typ: ostatní
2017

Návštěva OÚ Slatinice

1. listopadu 2017 se žáci šesté třídy vypravili v rámci projektu na podporu občanského vzdělávání  

na návštěvu obecního úřadu. Pan starosta je seznámil s náplní a organizací práce obecního úřadu, zodpověděl jejich zvídavé otázky a provedl je všemi zákoutími budovy.

 

Recyklace očima mladého vědce – 2. 10. 2017 

V pondělí 2. října se žáci VII. a VIII. třídy zúčastnili environmentálně laděného vzdělávacího programu Recyklace očima mladého vědce – vodní svět. Program, který vytvořila a s finanční podporou SFŽP ČR zajišťuje společnost Recyklohraní, podporuje třídění a recyklaci baterií a elektroodpadu. K důležitosti ochrany přírody však přistupuje mnohem hlouběji. Ukazuje vliv člověka na přírodu a vede děti k tomu, aby si uvědomily, jaké mohou být následky nevhodného lidského chování. Nejednalo se jen o nudnou na teorii, výuka byla vedena badatelsky a v přírodě, součástí byly hravé pokusy a hlavně podpora kritického myšlení. Žáci v rámci jednodenního výukového programu například měřili a zkoušeli měřit Ph vody, teplotu vody a zjišťovali čistotu vody v místním rybníku. Jednoduchým pokusem pochopili, jak funguje čistírna odpadních vod nebo jak se likviduje ropná havárie.

 

Noc vědců

V pátek 6. října se žáci VII. třídy zúčastnili oblíbené akce Noc vědců. Tématem ročníku 2017 byla Mobilita – Svět je v pohybu. Přemísťují se lidé i informace. Nic nezůstává v klidu. Jaké místo má v tom věda? Jak k celosvětové mobilitě přispívá? Kam nás posouvá a kam míří? Odpovědi na tyto a další otázky nejprve hledali na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Prohlédli si expozici minerálů, hornin a zkamenělin vystavenou na katedře geologie, vyzkoušeli práci s polarizačními mikroskopy a mikroskopování výbrusů z hornin v polarizovaném světle, zasoutěžili v poznávání nerostů, pomocí velikánského kladiva simulovali zemětřesení. Dále pozorovali částice v jednoduché mlžné komoře, vyzkoušeli si supravodivou levitaci, čištění vody pomocí nanočástic a mrazivou sílu kapalného dusíku. V laboratoři školních pokusů se nechali nabíjet van de Graaffovým generátorem, vyráběli třecí elektřinu. Velmi se jim líbily i „vybuchující“ chemické pokusy. Poté se přesunuli do budovy Pedagogické fakulty, kde je nejvíce zaujala místnost plná lega – děvčata se pokoušela sestavit svého robota z LEGO WeDo a hoši programovali LEGO Roboty. V Pevnosti poznání si stihli prohlédnout pouze expozici Živá voda a rychlým přesunem jen tak tak stihli poslední noční autobus do Slatinic

 

Přírodovědný klokan

Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci

s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické

a přírodovědné obory. Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8. - 9. třída ZŠ) a Junior (I. - II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Jedná se o úlohy z matematiky, fyziky, zeměpisu, přírodopisu a chemie.

Letošní ročník soutěže Přírodovědný klokan pro VIII. a IX. třídu se konal ve středu 11. října 2017. Do této soutěže se jako každoročně zapojili i naši žáci. A jak to dopadlo? Soutěže se zúčastnilo celkem 17 žáků. Vítězem se stal Dominik Blaga a druhé místo získala Romana Piňosová (oba z IX. třídy) a na 3. místě se umístila Tereza Trunečková z VIII. třídy. Všem vítězům srdečně blahopřejeme.

Informace o soutěži i ukázky testů z předchozích ročníků naleznete na http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info.html

 

Zdravá pětka

V pondělí 23. října se žáci 1. a 2. třídy prostřednictvím programu Zdravá 5 seznámili se základy zdravé výživy. Dozvěděli se, proč je důležité jíst ovoce a zeleninu. Jednotlivá družstva plnila různé úkoly, skládala obrázky z kousků ovoce a zeleniny, kterou si nakonec děti mohly s chutí sníst.
 


Vytvořeno: 15. 11. 2017
Poslední aktualizace: 15. 11. 2017 08:10
Autor: