Navigace

Obsah

Výchovné poradenství

 

Ing. Marie Smičková, výchovná poradkyně

Kontakt:

telefon: 731143700

e-mail:  smickova@zsslatinice.cz

 

Konzultační hodiny:

Po domluvě e-mailem nebo telefonicky

Výchovné poradenství zahrnuje tyto oblasti:

 1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole
 2. vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky,
 3. shromažďování a vedení odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů,
 4. kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků
 5. individuální konzultace se žáky a zákonnými zástupci v oblasti volby povolání
 6. aktuální informace k přijímacímu řízení
 7. Koordinace předávání informací a administrace přihlášek a zápisových lístků na střední školy, metodická pomoc s vyplněním formulářů žáky a jejich zákonnými zástupci
 8. organizace návštěvy veletrhu středních škol Scholaris v Olomouci
 9. spolupráce s ÚP-  informačním a poradenským střediskem k volbě povolání, organizace návštěvy v IPS, informování žáků a jejich zákonných zástupců o dalších možnostech individuálního využití tohoto střediska
 10. řešení výchovných problémů (spolupráce s TU)
 11. spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, OSPOD, Policií ČR, středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 12. individuální konzultace rodičů a žáků
 13. metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy s přípravou  plánu pedagogické podpory, individuálních vzdělávacích plánů, pedagogických zpráv školy a vyhodnocování podpůrných opatření