Obsah

Informace o škole
 

ZŠ Slatinice je plně organizovanou školou, kterou navštěvují žáci nejen ze Slatinic, ale i z Třebčína, Lip, Slatinek, Lutína, Luběnic a několik žáků dojíždí až z Olomouce, kam se v průběhu školní docházky přestěhovali.

Vzdělávání probíhá ve dvou budovách. V jedné se nacházejí učebny 1. až 5. třídy a školní družina. V tomto školním roce zde má zázemi Akademie MADAMI.

V hlavní budově školy pak najdeme ředitelnu, 6. - 9. třídu, školní knihovnu, odborné učebny - jazykovou laboratoř, počítačovou učebnu, učebnu přírodních věd, učebnu pro pracovní činnosti, keramickou dílnu s vlastní vypalovací pecí a hrnčířským kruhem a cvičnou kuchyňku.

Pro potřeby současného moderního způsobu výuky jsou také všechny třídy obou budov vybaveny počítači s přístupem na internet a interaktivními tabulemi. Škola sice nemá vlastní tělocvičnu, ale pro výuku tělesné výchovy využívá prostory sokolovny, školní hřiště s umělým trávníkem a hřiště B Sportovního klubu Slatinice.

 

Školní jídelna včetně školní kuchyně se nachází v přízemí mateřské školy.

Ve školním roce 2021/2022 má mateřská škola 4 třídy. Je umístěna v zahradě přírodního stylu, aby děti mohly trávit většinu času v souladu s přírodou. 

Cílem školy je poskytnout všem žákům kvalitní základní vzdělání. Individuální péče je věnována nadaným žákům, účastníme se různých soutěží (Matematický klokan, Pythagoriáda, Astronomická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce, Konverzační soutěž v anglickém jazyce, First Lego League aj.). Žáci, kteří postoupí do okresních a krajských kol, se často i zde umísťují na předních místech. V Astronomické olympiádě se dokonce již několikrát probojovali až do kola republikového. Současně se učitelé také věnují i žákům se vzdělávacími obtížemi jak individuální péčí v hodinách, tak i v kroužcích reedukace, individuální logopedické péče či formou doučování.

Škola se také stará o rozvoj mimoškolních aktivit svých žáků. Děti mohou získávat nebo zdokonalovat své schopnosti a dovednosti v řadě zájmových kroužků. Mnoho žáků také „prošlo“ školním folklorním souborem Malá Hanačka, který již oslavil 70 let svého trvání. 

Škola je živý organismus, který nemůže dobře fungovat bez vzájemné spolupráce všech zúčastněných – žáků, pedagogů a rodičů. Bude tedy záležet na nás všech, jakých výsledků společně dosáhneme.