Obsah

Školská rada
 

je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám  podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád.

Členy školské rady jsou zástupci zřizovatele, rodičů a školy. Členem nemůže být ředitel školy.

Zápisy z jednání:

 

 
Složení školské rady:

 

Mgr. Zdeňka Ševčíková zřizovatel
Mgr. Miroslava Kurucová zřizovatel
Pavla Pavelková škola
Mgr. Dana Krylová škola
Ing. arch. Hana Patočková Lančová rodiče
Pavlína Vránová rodiče